Нира Юваль-Дэйвис. Гендер и нация.

Нира Юваль-Дэйвистің еңбегі 2001 жылы жарық көрген. Кітап 6 тараудан тұрады.  Ол алғашқылардың бірі болып әлеуметтік шекараларды (соцальные границы) құрудағы гендердің рөліне көңіл аударды. Автор ұлттық бірлестіктерді зерттей отырып, ол гендерді индивидті белгілі бір қауымның мүшесі ретінде сипаттайтын «пограничниктер» деп қарастыруды ұсынды. Өз жұмысының негізі ретінде ол ұлт пен ұлтшылдық (национализм) гендерлік подходтың көмегімен зерттеуді алды. Автор әйелдердің позициясын

  • Ұлттық дәстүр
  • Азаматтық (гражданство)
  • Ұлттық конфликтілер мен соғыстар тұрғысынан қарастырады.

Партиархат түсінігін де қараң сынға алады. Олар патриархат түсінігіндегідей әйелдер гендерлік арақатынастардың түзілуі (формирование) мен дамуына атсалыспайтын пассивті реципиенттер ғана емес. «Наиболее важным, возможно, является то, что н все женщины угнетены и/или подчинены равным образом или в равной мере, даже в одном и том же обществе в одмин исторический момент».
Гендер-биологический пол
Автор : «гендер необходимо понимать не как реальное социальное различие между мужчинами и женщинам, а как дискурс, соотнесенный с группами объектов, чьи социальные роли определены половыми/биологическим различием в сопоставлением с их экономическими позициями или их принадлежностью к этническим или расовым общностям.» Гендерлі қатынастар әлемді «өзіміз» «өзгедер» деп бөлетін әлемнің пайда болуы мен халықтың бірлігіне үлкен әсер етеді.
Женщины и биологическое воспроизводство нации
Объект государственной политики рождаемости. Ұлт генеологиясының, некені қадағалаудың айналасында құрастырылатын ұлттық бірлестіктерде (национальные сообщества) әйелдер негізгі рөл ойнайды. Әйелдерді әдетте ұлт өркендеп, жауларына тойтарыс бере алу үшін, көпбалалы болуға үгіттейді. Ал өзге тарихи контексттерде мүлдем басқа жағдай болуы мүмкін. Осын кезекте автор үш мысал келтіреді:

  1. «Власть народа» бала санының көбеюіне бағытталған
  2. «Мальтузианский» керісінше бала туылу деңгейінің төмендетуге бағытталған
  3. «Эвгенический» ұлттың тазалығына бағытталған.

Осы жерде әйелдер тек ұлтты ғана емес, дәстүрлерді де дүниеге әкеледі деген сенім қалыптақан. Идеология рождаемости позиционируют женщин: тек балаларды дүниеге әкелу ғана емес, сонымен қатар «мәдениетті сақтау», оны балаларына үйрету, отбасын белгілі бір мәдени стильге баулу.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.