Техникалық мамандық студенттеріне арналған онлайн форматтағы аралас оқыту моделін құру

Кіріспе
Қазіргі технология студенттердің қашықтықтан және кампус контекстінде білім алуын жақсарту үшін оқу ресурстары мен өзара әрекеттесудің кең спектрін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.Онлайн форматтағы аралас оқыту — студенттердің қажеттіліктеріне негізделген физикалық және виртуалды ортаны қолдана отырып, күндізгі, онлайн, мобильді, қашықтықтан, ашық, әлеуметтік және басқа да оқыту технологияларын стратегиялық, жүйелі және тиімді түрде біріктіретін оқыту дизайны.Аралас оқыту әдеттегі және жеке қарым-қатынастарды, сондай-ақ онлайн режимінде өткізілетін әрекеттерді қамтитын континуум бойынша көптеген іс-шараларды қамтиды. Бұл мұғалімдер мен студенттерге білім беру және оқыту тәжірибесін жақсарту үшін пәндік дизайндағы технологияларды мақсатты пайдалану, оларға бұрын қол жетімді емес тәсілдермен айналысуға мүмкіндік береді. Аралас оқытудың интеграциясы оқитын пәннің контекстіне байланысты әр түрлі болады.
Аннотация
Современные технологии позволили обеспечить широкий спектр учебных ресурсов и взаимодействия для улучшения обучения студентов дистанционно и в контексте кампуса. Смешанное обучение в онлайн-формате-это учебный дизайн, который стратегически, системно и эффективно объединяет очные, онлайн, мобильные, дистанционные, открытые, социальные и другие технологии обучения с использованием физической и виртуальной среды, основанной на потребностях студентов. Смешанное обучение включает в себя множество мероприятий по континууму, которые включают как обычные, так и личные отношения, а также действия, проводимые в режиме онлайн. Это целенаправленное использование технологий предметного проектирования для улучшения опыта обучения и обучения учителей и учащихся, что позволяет им заниматься способами, ранее недоступными для них. Интеграция смешанного обучения варьируется в зависимости от контекста изучаемого предмета.
АBSTRACT
Modern technologies have made it possible to provide a wide range of educational resources and interaction to improve students’ learning remotely and in the context of the campus. Blended learning in online format is an educational design that strategically, systematically and effectively combines face-to-face, online, mobile, distance, open, social and other learning technologies using a physical and virtual environment based on the needs of students. Blended learning involves a variety of continuum activities that include both regular and personal relationships, as well as online activities. This is the purposeful use of subject-based design technologies to improve the learning and learning experience of teachers and students, which allows them to engage in ways previously inaccessible to them. The integration of blended learning varies depending on the context of the subject being studied.
Түйін сөздер: аралас оқыту,онлайн формат,қашықтықтан оқыту,виртуалды орта.
Негізгі бөлім
Жоғары білім беру ұйымдарының студенттерін аралас оқыту жүйесінде электрондық білім беру ресурстарын пайдаланудың оңтайлы жағдайларын әзірлеу қазіргі таңда басты мақсат болып табылады.Аралас оқыту бағдарламалар аясында студенттер кейбір курстарды аудиторияларда бетпе-бет оқиды, ал басқа курстар толығымен онлайн режимінде өтеді. Басқаша айтқанда, аралас оқыту дегеніміз — бұл технологиямен жеке және жанама оқытудың белгілі бір үйлесімі арқылы оқыту мен оқу тәжірибесін ұсыну практикасына қолданылатын термин. Осы оқу процесінің технологиялық делдалдық компоненттері кезінде студенттер физикалық түрде бір жерде болуға міндетті емес, бірақ оларды сандық технологиялар арқылы онлайн қосылуға болады. Мысалы, аралас оқытудың бір курсына студенттердің бетпе-бет оқытушы өткізетін сабақтарына қатысуы, сонымен бірге курстың онлайн компоненттерін өз бетінше, сыныптан тыс, онлайн оқыту платформасында орындау кіруі мүмкін. Сыныптағы сабақ уақытын онлайн оқытуға ауыстыруға немесе толықтыруға болады, ал онлайн режимінде оқыту өзара әрекеттесудің әртүрлі деңгейлерін немесе жеке оқу мен оқу іс-әрекетінде жалғыз уақытты қамтуы мүмкін. Алайда, сапалы аралас оқыту кезінде бетпе-бет және онлайн оқытудың мазмұны мен әрекеттері бір-бірімен біріктірілген және бірдей мазмұнмен бірдей оқу нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған. Оқытудың әртүрлі түрлері синтезделеді, бір-бірін толықтырады және параллель орындау үшін жоспарланады.                                                                         Дәрістердің бейнежазбасы, тірі бейне және цифрлық технологияны қолдана отырып оқытудың басқа мүмкіндіктері студенттің басқа студенттермен және оқытушымен өзара әрекеттесуінің негізгі құралы бола алады. Кейбір жағдайларда студенттер онлайн сабақтарды, жобаларды және тапсырмаларды үйде немесе басқа жерде өз бетінше жасай алады, тек мұғалімдермен олардың оқу үлгерімін бағалау, жұмысын талқылау, сұрақтар қою немесе күрделі ұғымдарды шешуге көмек алу үшін мезгіл-мезгіл кездесіп тұра алады.          Студенттерге аралас оқытудың артықшылығы-оқу дағдыларын жақсарту, ақпаратқа кеңінен қол жеткізу,оқу жетістіктерін арттыру, басқалармен бірге оқу және басқаларды оқыту мүмкіндігі. Соңғы зерттеулер аралас оқытудың келесі негізгі артықшылықтарын анықтады:
1. Қашықтықта бірлесіп жұмыс істеу мүмкіндігі артады,яғни студенттер оқу тәжірибесі ретінде зияткерлік әрекеттерде виртуалды түрде бірге жұмыс істейді.
2. Технологияға негізделген оқыту студенттерге уақытша және географиялық кедергілерсіз, бірақ жеке қатысуды қолдау мүмкіндігімен кез келген уақытта, кез келген жерде оқуға мүмкіндік береді.
3. Өзара әрекеттестіктің артуы: аралас оқыту білім алушылар арасында және студенттер мен мұғалімдер арасында көбірек интерактивтілік платформасын ұсынады.
4. Жетілдірілген оқыту: қосымша оқу әрекеттері сабаққа қатысуды жақсартады және студенттерге оқудың жоғары және мазмұнды деңгейіне жетуге көмектеседі.
Аралас блок моделіне қатысты жоғарыда көргеніміздей, аралас оқытуды таңдауға мәжбүр ететін практикалық ойлар жиі кездеседі. Сонымен қатар, көптеген жоғары білім беру саясаткерлері мен жетекшілері онлайн немесе қашықтықтан оқыту бағдарламасының кейбір компоненттерін ауыстыру жоғары білім алудың тиімді әдісі деп санайды.Онлайн және дәстүрлі зерттеу әдістерінің озық тәжірибесіне сүйене отырып, аралас оқыту колледждер мен университеттерде қарқын алуда, өйткені цифрлық оқыту платформаларының саны және оларды білім беру мақсатында пайдалану тәсілдері өсуде. Қазіргі уақытта осы үрдістегі басты назар онлайн оқыту әдістерін қолдану студенттерге қалай әсер ететінін түсінуге көшті. Нәтижелер студенттердің креативтілігінің, тәуелсіздігінің және өз бетінше жұмыс істеу қабілетінің өсуін көрсетеді.
 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *