Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту пәні бойынша оқу жоспары

Қызылорда медициналық жоғары колледжі
 
«Бекітемін»
Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары
Абдиканиева Б.Е.

«_   »                          20      ж
 
 
 
 
 
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту
                   ПӘН/МОДУЛЬ/  БОЙЫНША ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
 
Мамандық: 09120100 «Емдеу ісі»
Біліктілік: 4S09120101 «Фельдшер»
 
 
Мамандық: 09120100 «Акушер»
Біліктілік: 4S09120101 «Фельдшер»
 
 
Курс:2
Семестр:4
Бақылау түрі:дифференциалды сынақ
Барлық сағат/кредит:72
KZ көлемі-72/3
Аудиторлық -24
Симуляциялық-48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әзірлеуші ______   Г.Қайнарбаева
 
 
 
 
 
 

 • Кіріспе

Оқу жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы » және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 «ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы     орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы » бұйрықтарына       негізделіп жасалды.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 17 мамырдағы № 217 «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы негізінде жасалған.

 • Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту пәнінің мақсаты:

«Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту» пәнін оқытудың мақсаты — адамның денсаулығын сақтау және нығайту, аурудың алдын алу, тірішілік ортасы мен өндірістік іс-әрекет ортасын қорғауға және сауықтыруға бағыттылған, ғылыми тұрғыдан негізделген гигиеналық нормативтерді, санитарлық ережелерді, алдын алу жөніндегі шараларды дайындау және оларды іс жүзінде асыру және шешім қабылдауға мүмкiндiк беру.
 
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту пәнінің міндеттері:          
1) практикалық-бағытталған білімді, ұғымдарды, гигиена ғылымының теориясы мен заңдарын меңгеру;
2) өндірістік зияндылығы және кәсіби ауралар, олардың алдын алу шараларын жүргізу;
3) ауаның, топырақтың, ауыз судың, өндірістегі зиянды заттардың және тағамдардың физико-химиялық қасиетін анықтау үшін сынама алу, оларды зерттеу және сараптама жүргізу;
4) оқуды, кәсіптік дамуды ұзақ мерзімді жоспарлау дағдыларын игерген, кәсіпке және өзінің әлеуметтік міндеттеріне тұрақты, оң көзқарас қалыптасқан;
5) ақпаратты жинау әдістемесін, жиналған ақпаратты талдау және бағалау әдістемесін меңгерген;
6) жұмысында және өзін дамыту барысында кәзipri ақпараттық білім алу технологияларын қолданады;
7) кәсіптік этикалық құндылықтарды дәріптейтінін, әлеуметтәк-мәдени диалогке дайындығын көрсетеді;
8) еңбек қауіпсіздік және өндірістік санитария талаптарын сақтап, жұмыс орнын ұйымдастыра алады;
9) ұжымдағы жұмыс: ұжымда жұмыс істей отырып, ұқыптылықты, жауаптылықты көрсетеді;
10) адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздік үшін зиянды факторлардың ықпалынан қорғану әдістерін қолданады;
11) қолданылған материалды қайта өңдеу, қолданылған зертхана ыдыстарын, аспаптарды, қорғану құралдарын дезинфекциялау және зарарсыздандыру
12) қызметінің құқықтық негіздерін біледі нормативтік-құқықтық құжаттаманы қолданады;
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайтупәнінің оқу жұмыс бағдарламасының жалпы сағат көлемі – 72 сағатты құрайды.
Техникалық  және кәсіптік білім беру ұйымдарының жұмыс оқу бағдарламаларын құруда төмендегідей құқықтары бар:

 • оқытудың әртүрлі технологияларын, түрін, ұйымдастыру әдістері мен оқу процесін бақылау түрлерін таңдауға;
 • оқу уақытының жалпы сағат көлемін бөлімдер мен тақырыптарға бөлуге(пәнді оқытуға бөлінген сағат көлемінен);
 • оқу бағдарламасын оқуда оның ретін негіздеп өзгертуге.

Оқу жұмыс бағдарламасында үлгілік оқу бағдарламасында берілген тараулар мен тақырыптар толығымен қамтылды. 2015 жылғы 31 шілдедегі №647 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 ақпандағы №ҚР ДСМ-12/2020 бұйрығын басшылыққа ала отырып үлгілік оқу бағдарламасында берілген тараулардағы жалпы гигиена негіздері бойынша тақырыптар алынды, «Емдеу ісі» мамандығы бойынша  денсаулықты нығайту пәні қарастырылмағандықтан, тақырыптар  «Мейіргер ісі» мамндығынан біріктіріліп алынды. Жалпы сағат саны төмендегі тараулар бойынша бөлінді:

 1. Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі – 1 сағат

ІІ. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы– 7 сағат
IIІ.  Судың гигиеналық сипаттамасы –   8 сағат

 1. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы – 8 сағат
 2. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы – 8 сағат

VІ.  Тағақтану гигиенасы – 8 сағат
VІІ.Балалар және жасөспірімдер гигиенасы-  2 сағат
VІІІ. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу —  8 сағат
ІХ. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу – 2 сағат
Х. Салауатты өмір салтын насихаттау – 8 сағат
ХІ. Профилактика, профилактика түрлері – 2 сағат
ХІІ. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары -8 сағат
ХІІІ. Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы – 2 сағат

 • Оқытудың соңғы нәтижелері:

 

Бөлімнің атауы Бөлімнің мазмұны Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері  
1  1 бөлім.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. 1. Гигиена ғылымы туралы жалпы түсінікті және  гигиеналық зерттеу әдістерін білу.
 
Гигиена ғылымы, санитария туралы атайды;
Гигиеналық зерттеу әдістерін түсіндіреді;
 
 
2 2 бөлім.
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. 1. Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызын ұғыну.
2. Атмосфералық ауаны қорғау шаралары.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызын түсіндіреді;
Атмосфералық ауаны қорғау шараларын түсіндіреді:
 
3 3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері. 1.Судың гигиеналық, эпидемиологиялық маңызын түсінеді.
2.Судың сапсына қойылатын талаптарды біледі.
3.Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістерін біледі
Судың гигиеналық, эпидемиологиялық маңызын түсіндіреді;
Судың сапсына қойылатын талаптарды айтады;
3.Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістерін айтады
 
4 4 бөлім.
Топырақтың гигиеналық сипаттамасы
Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау. 1. Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызын түсінеді.
2. Топырақты санитарлық қорғауды біледі.
Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызын атайды;
Топырақты санитарлық қорғауды ұйымдастыру тәртібін біледі.
 
5 5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
Елді мекенді жоспарлау. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы 1. Елді мекенді жоспарлау.
2. Қалаларды функционалды аймақтарға бөлу.
3. Тұрғын үйлерді  және қоғамдық ғимараттарды жылыландыру
4. Тұрғын үйлердің  және қоғамдық ғимараттардың ауа алмасуы және желдетілуі.
5. Табиғи және жасанды жарықтандыру
 Елді мекенді жоспарлауды, қалаларды функционалды аймақтарға бөлуді біледі;
Тұрғын үйлерді  және қоғамдық ғимараттарды жылыландыруды, ауа алмасуын, желдетілуін және жарықтануын бағалай алады.
 
 
6 6 бөлім. Тағақтану гигиенасы Рационалды және теңестірілген тамақтану.  Тағамдық уланулар. 1. Рационалды және теңестірілген тамақтануды түсінеді.
2. Тағамдық заттардың тамақтанудағы маңызын біледі
3. Тағамдық улануды түсінеді
4. Тағамдық уланудың алдын алу шараларын біледі.
Рационалды және теңестірілген тамақтануды атайды;
Нақты мәзірдің тағам рационының энергетикалық құндылығын анықтауды түсіндіреді;
Тағамдық уланудың түрлерін айтады;
Тағамдық уланудың алдын алу шараларын түсіндіреді:
 
7 7 бөлім. Балалар және жасөспірімдер гигиенасы Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі. Балалар мен  жасөспірімдер мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар
 
 
 
 
 
1. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын және физикалық дамуын гигиеналық бағалауды біледі.
2.Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі түсінеді.
3.Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптарды біледі
Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын және физикалық дамуын гигиеналық бағалауды түсіндіреді;
Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі айтады;
Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптарды түсіндіреді.
 
 
 
8 8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Еңбек физиологиясын және ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін біледі. Кәсіптік уланулардың алдын-алуды түсінеді.
 
Еңбек физиологиясын атайды;
Ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін түсіндіреді. Кәсіптік уланулардың алдын-алуды ұйымдастырады.
 
9 9 бөлім. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. 1. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптарды түсінеді.
2. Аурухана ішілік аурулардың алдын алуды біледі.
ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптарды атайды;
Аурухана ішілік аурулардың алдын алуды түсіндіреді.
 
10 10 бөлім Салауатты өмір салтын насихаттау  Салауатты өмір салтын насихаттау.
 
Салауатты өмір салтын насихаттауды және оның түрлерін біледі. Салауатты өмір салтын насихаттауды және оның түрлерін түсіндіреді.
 
 
11 11 бөлім Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.
 
Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.
 
 
 
1. Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар түсінеді.
2. Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулерді түсіндіреді:
Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторларды атайды;
Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулерді түсіндіреді:
 
 
 
 
12 12  бөлім
Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары
Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары. 1.Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары түсінеді;
2. Мінез құлықтық факторлары бойынша «Денсаулық мектебін» үйымдастыруды түсінеді:
Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары түсінедіреді.
Мінез құлықтық факторлары бойынша «Денсаулық мектебін» үйымдастырады.
 
13 13 бөлім Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы.
 
Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасын біледі.
 
Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасын түсіндіреді  
  Постреквизиттер
Берілген пәнді оқу кезінде алынған білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде қолданылады:

 1.  «Микробиология, вирусология».
 2. «Жұқпалы аурулар»
 3. «Денсаулықты нығайту»
 4. Барлық клиникалық пәндер
  Пререквизиттер
Осы пәнді оқу үшін білім алушыларға келесі пәндерді білу қажет:

Пән Бөлімдер  атауы (тақыр)
1 «Валеология» Тағаммен уланулар, жіктелуі. Тағаммен уланудың алдын алу жұ
ыстарын ұйымдастыру.
2 «Медициналық генетика негіздері» Медициналық протозоология

 
1.7. Тақырыптық жоспар:

 • Аудиториялық с абақтың тақырыптық жоспары
Тақырып атауы Мазмұны Сағат саны
  1,2 бөлім.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы.
   
1
 
 
 
 
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. Гигиенаның мақсаты мен міндеттері.
Гигиеналық зерттеу әдістері.
Гигиенаның даму тарихы.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызы.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызы.
Ауа ортасының физикалық факторлары және оның гигиекналық маңызы.
Күн радиациясының адам ағзасына әсері.
Ауаның табиғи химиялық құрамы және оның гигиеналық маңызы.
Атмосфералық ауаны қорғау шаралары.
2
3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы    
2 Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері. Су көзінің жалпы сипаттамасы.
Судың адам ағзасы үшін және оның өмір сүруін қамтамасыз етудегі рөлі
Су сапасының адам денсаулығына әсері.
Су факторымен байланысты аурулардың алдын алу.
2
  4 бөлім. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы    
3 Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау. Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызы.
Топырақтың қасиеттері мен мехеникалық құрамының гигиеналық маңызы.
Жұқпалы және паразиттік аурулардың таралуындағы топырақтың рөлі.
Топырақтың өздігінен тазарту үрдістері.
Топырақтың санитарлық жағдайының көрсеткіштері.
Топырақты санитарлық қорғау.
Елді мекенді тазартудың гигиеналық негіздері
 2
  5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
   
4 Елді мекенді жоспарлау. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы Урбанизацияның гигиеналық маңызы.
Елді мекенді орналастыруға жер таңдау.
Қалалар мен ауылдық елді мекендерді жоспарлауға қойылатын гигиеналық талаптар. Қалалық шу. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы. Тұрғын үйдің ішкі жоспарлануы. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жарықтануы.
 2
  6 бөлім. Тамақтану гигиенасы    
5 Рационалды және теңестірілген тамақтану.  Тағамдық улану. Рационалды тамақтану туралы түсінік.
Халықтың әртүрлі топтарына арналған тамақтық заттар мен энергияның физиологиялық қажеттілік нормалары.
Тағамдық азықтардың тағамдық және биологиялық құндылығы.
Тамақтану режимі.
2
  7 бөлім. Балалар және жасөспірімдер гигиенасы    
6 Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі. Балалар мен  жасөспірімдер мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар
 
Балалардың әр түрлі жас кезеңдеріндегі өсуі мен даму ерекшеліктері.
Балалардың дене дамуын зерттеу және бағалау әдістері.
Күн тәртібі мен оқу-тәрбие үрдісінің гигиеналық негіздері.
Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар.
Балалар ойыншықтарына, оқулықтарына және киіміне қойылатын гигиеналық талаптар.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.    
7 Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Кәсіптік зияндылықтар және адам денсаулығы.
Өндірістік факторлрының қолайсыз әсерінің алдын алу.
Ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін анықтау.
Өнеркәсіптік уланулар және олардың алдын алу.
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
  9 бөлім. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу.    
8 ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухананың құрылымдық бөлімшелері. ЕПМ  микроклиматына қойылатын гигиеналық талаптар. Бөлмелерді жинау және науқастардың гигиенасы. 2
  10 бөлім. Салауатты өмір салтын насихаттау    
9 Салауатты өмір салтын насихаттау. Денсаулықты нығайтудың теориялық негіздері. Біздің елімізде халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Салауатты өмір сүрудің негізгі принципі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын мекемелері.
 2
  11 бөлім. Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.    
 
 
10
 
Профилактика, профилактика түрлері. Профилактика, профилактика түрлері. Қауіпті факторлар.
Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулер.
2
 
 
  12 бөлім. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары    
11 Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары. Тұрғындарды диспансеризациялаудың мақсаты.
Науқастың қауіпті факторларын анықтау.
Профилактикалық кеңес.
Профилактикалық кеңестің міндеті.
Науқастың өмір салтын қалыптастыру үшін этапты жоспар құру.
2
  13 бөлім. Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы    
12 Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы. Әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізімін анықтайтын нормативті – құқықтық құжаттар;
Пациентте әлеуметтік маңызы бар ауруларды тудыратын қауіп факторлар.
Әлеуметтік маңызы бар ауруларда жеке және жанұялық, популяциялық деңгейдегі профилактикалық шаралар.
 2
 
    24

 
1.7. Тақырыптық жоспар:
1.7. 4. Симуляциялық сабақтың тақырыптық жоспары
 

Тақырып атауы Мазмұны Сағат саны
  2 бөлім.
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы.
   
1
 
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. Тұрғын үй микроклиматын бағалау.
Бөлме ауасының температурасын анықтау. Бөлменің ауа ылғалдылығын анықтау.
Ауа қысымын анықтау.
Ауа қозғалысының жылдамдығын анықтау.
6
3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы    
2 Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері.  Ауыз су сынамасын физико- химиялық зерттеуге алу ережесі.
Ауыз судың физикалық қасиеттерін анықтау.
Ауыз су сынамсын бактериологиялық зерттеуге алу ережесі.
Су сынамасын тасымалдау және сақтау ережесі.
6
  4 бөлім. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы    
3 Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау.  Топырақтың санитарлық жағдайын бағалау.
Физико — химиялық зерттеуге топырақ сынамасын алу ережесі.
Топырақтың механикалық құрамын анықтау.
Топырақтың борпылдақтығын анықтау.
Топырақтың борпылдақтығын анықтау.
 6
  5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
   
4 Тұрғын үйлерді санитарлық гигиеналық бағалау. Тұрғын үйлерді санитарлық гигиеналық бағалау.
Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жарықтануын бағалау.
 
6
  6 бөлім. Тамақтану гигиенасы    
5 Ұжымдық тамақтануды бағалау. Дастархан мәзіріне қарап тамақтануға қортынды жасау.
Тамақ тағамдарын «С» витаминизациялау.
Тамақ тағамдарының калориясын анықтау.
Дайын тағамдардың сынамасын зертханалық зерттеуге алу ережесі.
6
  8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.    
7 Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.  Шаңның физико – химиялық қасиеті. Шаңмен күресу шаралары.
Ауадан сынама алу әдістері.
Шаңның құрамын таразылық және есептеу әдістерін қолданып анықтау.
6
  10 бөлім. Салауатты өмір салтын насихаттау    
9 Салауатты өмір салтын насихаттау әдістері. Денсаулықты нығайтудың теориялық негіздері. Біздің елімізде халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Салауатты өмір сүрудің негізгі принципі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын мекемелері.
6
  12 бөлім. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары    
11 Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары.
 
Науқастың қауіпті факторларын анықтау.
Науқастардың қауіпті факторларына байланысты профилактикалық жеке кеңестер айындау.
Денсаулық мектебін үйымдастыру және оның жұмысы туралы ережесі
6
    48

 
 

 • Оқыту әдістері (топтық жұмыс, жұптық жұмыс, СТО, дискуссия, презентация және т.б).
 • Білімгерлердің білімін және дағдыларын бағалау әдістері: тестілеу, ауызша сұрау, есептер шығару, реакция теңдеулері бойынша есептеулер және т.б.
 • Материалды-техникалық жабдықтау
 1. Молекулалардың модельдері
 2. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған реактивтер, зертханалық жабдықтар- практикалық жұмыстар
 3. Кестелер, үлестірме материал

1.10.1 Негізгі әдебиетттер

 • Бабов Д.М., Надворный Н.Н. Руководство к практическим занятиям по гигиене с техникой санитарно- гигиенических исследований. –  М: «Медицина» ,1981.
 • Габович Р.Д., Гигиена. – М: «Медицина», 1990.
 • Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Трахтман Н.Н., Общая и коммунальная гигиена. – М: «Медицина», 1985.
 • Касперов А.А.,Гигиена труда. – М: «Медицина», 1988.
 • Минх А.А., Общая гигиена. – М: «Медицина», 1984.

Қосымша әдебиеттер

 • Мемлекеттік тілде
 • Б.Т. Торғауытов, М.Ш. Сералиева, «Жалпы гигиена», Шымкент 2009жыл
 • Р.С. Бектұрғанов, М.Ш. Сералиева «Жалпы гигиена пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық»Шымкент, 2010жыл.

 
Қосымша әдебиет

 • Бурак И.И., Филанов В. П., Гигиена. – Минск: «Вышэйшая школа», 2004.
 • Коршевер Е.Н., Шилов В..Н., Гигиена. – М: «Владос пресс», 2007.
 • Лавров И.Г., Майстрах К.В., Социальная гигиена и организация здравоохранения. – М: «Медицина»,1987.
 • Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена. – М: «Физкультура и спорт», 2001.
 • Малыгина В.Ф., Рубина Е.А., Основы физиологии и гигиены питания, гигиена и санитария. – М: «Экономика», 1988.

Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания. – М: «Медицина», 1982

 1. Эектрондық ресурстар www.bilimland.kz.

1.10.3 Интернет-ресурстар:   https://www.CHEMICTRY.KZ
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау шкаласы
 

Бағалаудың әріптік жүйесі Сандық эквивалент Ұпайлардыңмазмұнды пайызы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A 4,00 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74
C 2,00 65-69 Қанағаттанарлық
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 Қанағаттанарлықсыз

1) «Өте жақсы» бағаға сәйкес келеді:
– 4,0 сандық эквиваленті және 95-100% пайызы бар А бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын шығармашылық тұрғыдан түсінуді және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді қолдануды, материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырманы орындаудағы nәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жоғары деңгейі. Проблемалық аймақтар мен тәуекел аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алған білімдерін креативті пайдалану;
– 3,67 сандық эквиваленті және 90-94% пайызы бар А- бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын шығармашылық тұрғыдан түсінуді және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді қолдануды, материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды көрсеткен жағдайда қойылады. Проблемалық аймақтар мен тәуекел аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алған білімдерін шығармашылық қолдану. Іс-әрекеттің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы қателіктер мен олардың пайда болу себептерін талдау, оларды өз бетінше түзету және өз дағдыларын жетілдіру бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау.
2) «Жақсы» бағаға сәйкес келеді:
– 3,33 сандық эквиваленті және 85-89% пайызы бар B + бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын игеруді және оны практикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Жаңасын құру мақсатында элементтерді дербес біріктіру. Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі оқу материалдарымен еркін жұмыс істеу. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жеткілікті деңгейі. Іс-әрекеттерде елеусіз қателіктерге жол беру және оларды оқытушының ұсынысы бойынша түзете білу;
– 3,0 сандық эквиваленті және 80-84% пайызы бар B бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын меңгеруді және еркін жұмыс істеуді және оны стандартты және стандартты емес жағдайларда практикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Қолда бар деректерді оларды әрі қарай қолдану мақсатында салыстырады және саралайды. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жеткілікті деңгейі. Іс-әрекеттерде шамалы қателіктерге жол беру және оларды оқытушының басшылығымен түзету мүмкіндігі.
– 2,67 сандық эквиваленті және 70-79% пайызы бар B- бағасы. Бұл баға білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оны практикалық қолдануды, стандартты және стандартты емес жағдайларда алған дағдыларын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топта тапсырманы орындауға белсенді қатысу. Қателіктер мен қателіктер жіберу, оларды педагогтың ұсынысы бойынша түзету;
– сандық эквиваленті 2,33 және пайыздық құрамы 70-74% болатын С+ бағасы. Бұл бағалау білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оны практикалық қолдануды, алған дағдыларын стандартты, кейде стандартты емес жағдайларда көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топта тапсырманы орындауға белсенді қатысу. Қателіктер мен елеусіз қателіктер жіберу, оларды оқытушының бақылауымен түзету.
 
3) «Қанағаттанарлық» сәйкес келеді:
– сандық эквиваленті 2,0 және пайыздық құрамы 65-69% болатын          C бағасы. Бұл баға білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оның практикалық қолданылуын, белгіленген үлгілерге сәйкес тапсырманы орындау дағдыларының болуын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды өз бетінше орындауға ұмтылу, мысалдар келтіру, жіктеу, салыстыру және т.б. стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындау қиындықтары. Қателіктер жіберу, оларды педагогтың бақылауымен түзету;
– 1,67 сандық эквиваленті және 60-64% пайызы бар С- бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын түсінуді, оны типтік жағдайларда механикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды одан әрі процесс үшін маңыздылығын терең түсінбестен өз бетінше орындау, нәтижесінде қателіктерге әкелетін іс-әрекеттің толық еместігі мен сәйкессіздігі болады. Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындау қиындықтары. Қателіктер жіберу, оларды педагогтың бақылауымен түзету;
– 1,33 сандық эквиваленті және 55-59% пайызы бар D+ бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалының репродуктивті деңгейде механикалық дамуын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды одан әрі процесс үшін маңыздылығын терең түсінбей орындау, соның салдарынан қателіктерге әкелетін әрекеттердің толық еместігі мен сәйкессіздігі. Педагогтың басшылығымен қызметті түзету. Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындаудағы қиындық;
– 1,0 сандық эквиваленті және 50-54% пайызы бар D бағасы. Бұл баға білім алушы оқытушының басшылығымен репродуктивті деңгейде оқу материалын механикалық игеруді көрсеткен жағдайда қойылады. Терминдерді, ұғымдар мен фактілерді қолдану. Оқытушының көмегімен жұмысты немесе тапсырманы орындау алгоритмін қолдану. Стандартты және стандартты емес жағдайларда тапсырмаларды орындау кезінде қиындықтардың пайда болуы.
 
4) «Қанағаттанарлықсыз» бағасына 0 сандық эквиваленті және 0-49% пайыздық құрамы бар F бағасы сәйкес келеді. Бұл баға білім алушы модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын игермегенін көрсеткен жағдайда қойылады. Педагогтің қосымша және нақтылаушы сұрақтары білім алушының жауабын түзетуге әкелмейді. Бағдарламада көзделген негізгі материалды білуде олқылықтардың болуы, жауаптарда принципті қателіктер жіберілген, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген жеке тапсырмалар орындалмаған жағдайда.
 
Бағалау өлшемдері
   Студент білімін, іс-машықтығын, коммуникативтік дағдыларын бағалау:

 1. Ағымдағы бақылау. БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ ЖАЗЫЛАДЫ

 
Теориялық бақылау

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5» Жақсы «4» Қанағаттанарлық «3» Қанағаттанарлықсыз «2»
Білімін бағалау
1.Экспресс-бақылау;
2. Ауызша жауап
Студент тақырыпты жетік меңгергендігін, логикалық ойлау дағдысын көрсетсе. Қойылған сұрақтарға толық жауап беріп нақты мысалдармен тұжырым жасай  алса. Студент тақырып бойынша білімін көрсете алды бірақ оқытушының ескертулерінен кейін жөнделген кейбір нақты емес жауаптары болса. Логикалық ойлау дағдысын көрсете алса және нақты мысалдар келтіре отырып тұжырым жасай алса Студент тақырыпты толық меңгермеген және қойылған сұрақтарға жүйелі жауап бермейді. Бірақ келесі материалды игеру үшін жетерлік тақырып бойынша жалпы түсінігі бар екенін көрсетсе. Ұғымдардың анықтамаларын толық айта алмаса немесе терминдерді оқытушының бірнеше жөндеулерінен кейін ғана дұрыс айта алса Студент сабаққа қатысқан. Оқу материалының білмейтіндігін немесе толық түсінбегендігі байқалса, анықтамаларды мүлдем білмесе немесе елеулі қателіктер жіберсе, оқытушының жөндеулерінен кейін де қатесін түзете алмаса
Тестілеу 90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе

 
 
 
Практикалық   сабақ

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5» Жақсы «4» Қанағаттанарлық «3» Қанағаттанарлықсыз «2»
Білімін бағалау
1.Экспресс-бақылау;
2.Тест тапсырмалары;
3. Ауызша жауап
Студент тақырыпты жетік меңгергендігін, логикалық ойлау дағдысын көрсетсе. Қойылған сұрақтарға толық жауап беріп нақты мысалдармен тұжырым жасай  алса. Студент тақырып бойынша білімін көрсете алды бірақ оқытушының ескертулерінен кейін жөнделген кейбір нақты емес жауаптары болса. Логикалық ойлау дағдысын көрсете алса және нақты мысалдар келтіре отырып тұжырым жасай алса Студент тақырыпты толық меңгермеген және қойылған сұрақтарға жүйелі жауап бермейді. Бірақ келесі материалды игеру үшін жетерлік тақырып бойынша жалпы түсінігі бар екенін көрсетсе. Ұғымдардың анықтамаларын толық айта алмаса немесе терминдерді оқытушының бірнеше жөндеулерінен кейін ғана дұрыс айта алса Студент сабаққа қатысқан. Оқу материалының білмейтіндігін немесе толық түсінбегендігі байқалса, анықтамаларды мүлдем білмесе немесе елеулі қателіктер жіберсе, оқытушының жөндеулерінен кейін де қатесін түзете алмаса
Тәжірибелік дағдыларды бағалау
1.манипуляцияларды стандарт бойынша орындау
2. ситуациялық есептерді шешу
Студент стандарт бойынша манипуляцияларды қатесіз ескертусіз орындаса. Реттілігі сақталса. Ситуациялық есептерді шешуде дұрыс клиникалық тұжырым жасаса, берілген ситуацияға нақты анализ жасай алса және оны шешудің дұрыс әрі толық жауабын таба алса Студент стандарт бойынша манипуляцияларды дұрыс орындады, бірақ  оқытушының ескертуінен кейін жөндеген  қателер жіберсе. Ситуациялық есепті шешуде дұрыс анализ жасай алды бірақ елеусіз қателер жіберілсе Студент теориялық білімдерін практикада қолдана алмаса. Жалпы стандарттың орындалу барысын айтып тұрғанымен толық әрі ретімен орындай алмаса. Ситуациялық есепті шешуде толық анализ жасай алмаса, елеулі қателер жіберсе практикалық сабаққа қатысты бірақ стандарт бойынша манипуляцияларды орыдай алмаса, ситуациялық есепті шеше алмаса
Тестілеу 90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе

СӨЖ бағалау критерийлері (өзіндік жұмыс тапсырмаларының формаларының кез-келген түрін алуға болады)
Реферат 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Тақырыбына жән мақсатына реферат мазмұнының сәйкестігі (10б) 9-10б
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына толық сәйкес
7-8б.
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына толық сәйкес
5-6б
Реферат мазмұны тақырыбы мен мақсатына толық сәйкес келмейді
0-4б.
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына сәйкес емес
Толықтылығы және логикалылығы
20б
18-20б
Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен толық жазылған, бағдарламада көрсетілген жүйелілік пен реттілікті сақтай отырып терминдерді қолданған. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.
15-17б
Тақырып толық ашылған, материал бағдарламада көрсетілген көлемде берілген. Реттілігі мен жүйелілігінде аздаған қателер бар. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.
10-14б
Тақырып толық ашылмаған, иллюстрациялардың ақпараттық мәлімет жоқ, сапасы төмен
Тақырып ашылмаған, иллюстрациялары тақырыпқа сәйкес емес немесе жоқ
Материалды жалпылау, қорытынды шығара білу дағдысы 20б. 18-20б
Материал жалпыланған, анық және айқын тұжырымдар жасалса
15-17б
Материал жалпыланған, дұрыс тұжырымдар жасалынған
10-14б
Материал толық емес, тұжырымдары нақтыланбаған және қате
0-9б.
Материал жалпыланбаған, қорытынды жоқ
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білуі 20б. 18-20б Заманауи ақпарат көздерін қолдану жеткілікті, библиографикалық сілтемелері берілген 15-17б.
Негізгі заманауи ақпарат көздері қолданданған
10-14б.
Ақпарат көздерін аз қолданған. Олардың мерзімі де тым ескі
0-9б.
Ақпарат көздері көрсетілмеген
Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру дағдысы 20б. 18-20б
Студент материалды жетік меңгерген, қойылған  барлық сұрақтарға дәлелді және дұрыс жауап берсе
15-17 б.
Студент материалды жетік меңгерген, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берсе
10-14б
Студент материалды толық меңгермеген, тек жеңіл сұрақтарға жауап берсе
0-9б
Студент материал мазмұнын білмейді, сұрақтарға мүлдем жауап бермесе
Безендіру талаптарына сәйкестігі 10б. 9-10б.
Қойылған талапқа толық сәйкес
7-8б.
Қойылған талапқа толық сәйкес келмейді
5-7б.
Қойылған талапқа сәйкессіздіктері өте көп
0-5
Қойылған талапқа мүлдем сәйкес келмейді

 
Эссе (чек парақтар)
 

Тақырып ашылған, негізгі сәттері көрсетілген 30 балл
Тақырып ашылмаған 0 балл
Материал логикалық түрде құрылған 30 балл
Баяндау логикасы жоқ 0 балл
Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берген 30 балл
Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бермеген 0 балл
Заманауи әдебиеттер қолданған 30 балл
Әдебиеттер жоқ 0 балл

 
Презентация

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Тақырыпты ашудағы логикалылығы және материалдың толықтығы 20б. 18-20б.
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылған және логикалық бірізділікпен арнайы терминдер мен символдарды қолдана отырып жасалса. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген
15-17б
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе.
Тақырып ашылған, бірақ  аздаған қатесі бар. Слайдтар жүйелі құрастырылған. Бірақ тақырып бойынша нақтыланбаған дәйектер бар. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген
10-14б.
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылмаған, жүйелілік жоқ. Берілген көрсеткіштерде қателер бар болса, слайдтар материал тексттіремен толықтырылмаған
0-9б.
Презентация тақрыбы толық ашылмаған
Слайдтардың безендірілуі 20б. 18-20б.
Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, грамматикалық қатесі жоқ болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.
15-17б
Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, аз ғана қатесі (маңызды емес) болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.
10-14б.
Презентацияда елеулі қателер бар
 
0-9б.
Слайтдардың безендіруі талапқа сәйкес келмейді.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай алуы 20б. 18-20б.
Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті мөлшерде қолданған
15-17б
Заманауи ақпарат көздерін қолданған
10-14б.
Қолданған ақпарат көзі тым аз және ескірген ақпарат көздерін қолданған
0-9б.
Қолданған ақпарат көздері көрсетілмеген
Презентацияны қорғауы, сұрақтарға жауап беруі 18-20б.
Студент презентация материалын жетік меңгерген. Сауатты, нақты, ғылыми терминдерді қолдана отырып жүйелі баяндайды. Сұрақтарға жауап бергенде өз көзқарасын қорғайды. Айтылған сынға  дәйектер келтіре отырып жауап бере алады.
15-17б
Студент материалды жетік меңгерген. Презентацияның мазмұнын еркін баяндамайды. Қойылған сұрақтардың басым көпшілігіне дұрыс жауап береді.
10-14б.
Студент материалды меңгермеген, презентация мәтінін оқып берді. Қойылған сұрақтардың көбіне қате жауап берді
0-9б.
Студент презентация материалын меңгермеген. Сұрақтарға мүлдем жауап бермейді.
Безендіру талаптарына сәйкестігі 20б. 18-20б.
Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келеді. Титул беті бар
15-17б
Презентацияның безендірілуі талапқа сәйкес келеді
10-14б.
Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келмейді
0-9б.
Презентацияның безендірілуі талапқа мүлдем сәйкес келмейді

Тестілеу

Критерийлер Балл Дәстүрлі баға
90-100% 90-100 Өте жақсы
70-89% 70-89 Жақсы
50-70% 50-70 Қанағаттанарлық
50% 0-49 Қанағаттанарлықыз

 
Ситуациялық есептер
 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Дұрыс шешілген есептер саны 30б 27-30б.
Барлық есептерді шешсе
23-26б
Есептің 70-89% шешілген немесе кейбір есептерді қате жіберсе
15-22б.
Есептердің 50 % астамы дұрыс шешілсе, қателері бар
0-49б.
50% дан кем есептер шешілсе
Берілген ситуциялық жағдайды шешуге берілген талдамасы, теориялық білімін қолдануы 40 б. 36-40б.
Теориялық білімдерін қолдана отырып берілген жағдаятқа дұрыс талдау жасады
30-35б
Жағдаятқа талдауды толық жасамаса, теориялық білімін практикада қолдану дағдысын көрсете алды
20-29б.
Берілген жағдаятты шешуде  талдау жасауға қиналғанымен негізгі түсініктерді біледі
0-19б.
Анализ жасай алмайды, теориялық білімдерін  қолдана алмайды.
Сұрақтарға жауап беруі және қорытынды шығаруы 30б. 27-30б.
Студент қойылған барлық сұрақтарға толық жауап берді, дұрыс қорытынды шығарды
23-26б
Студент сұрақтарға жауап берді, бірақ  оқытушының көмегімен ғана толықтырған жауаптары болды
Студент сұрақтардың 50% на жауап берді, бірақ қателері көп
 
0-49б.
Студент қойылған сұрақтардың 49% төмен жауап берді. Елеулі қателер жіберді.

 
АРАЛЫҚ  БАҚЫЛАУ

 1. ауызша немесе жазбаша жауап – 100б.
 2. Тестілеу – 100б.

Барлығы: (100б.+100б.)/2
 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Білімді бағалау
Ауызша немесе жазбаша жауап
Теориялық материалды түсінуі, логикалық ойлау дағдысы
100 б.
Студенттің қойылған сұраққа берген ауызша немесе жазбаша жауабының мазмұны сәйкес келеді. Барлық теориялық фактілер және негізделген қорытындылар бар, баяндауы жүйелі, бірізді, сапалы. материалды толық түсінген. Студенттің берген жауабы толық емес. Материалды жақсы түсінген. Жалпы сұрақты түсінген, материалды әрі қарай оқуға жеткілікті білім қалыптасқан. Тақырыпты жүйесіз баяндады Оқу материалының басым бөлігін түсінбеген, анықтамалдарында да қателер жіберілген
Практикалық дағдыларды бағалау
Теориялық білімдерін практикада қолдану дағдысы, ситуациялық есептер шешуде талдау жасай білу дағдысы
100б.
Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті. Манипуляцияларды стандарттар  бойынша толық, дұрыс орындады Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті, бірақ елеусіз қателер жіберді. Ситуациялық есептерді шешуде елеусіз қателер жібере отырып дұрыс шешім ұсынды. Стандарттар  манипуляцияларды орындауды бойынша елеусіз қателері болды Теориялық білімдерін пркатикада қолдана алмады. Қателері өте көп. Ситуациялық есептер шешуде дұрыс талдау жасамады. Стандарт бойынша манипуляцияларды елеулі қателер жіберді Теориядағы білімдерін практикада мүлдем қолдана алмады. Ситуациялық есепті шеше алмады.
Тестілеу
100б.
90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе
Коммуникативті құзыреттіліктерді бағалау
100б.
Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген, өзін таныстыру, сендіру дағдыларын және келешек медицина қызметкеріне қажетті байқағыштық секілді негізгі қасиеттерді қалыптастырған Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген,арнайы терминдерді түсіндіре алады, байқағыштық дағдысы дамыған бірақ жеткілікті дәрежеде сенімді баяндай алмайды Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын  толық меңгермеген, пікірталасқа қатыспады, байқағыштық дағдысы қалыптаспаған Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгермеген

 
 
 

Қызылорда медициналық жоғары колледжі
 
«Бекітемін»
Директордың  оқу ісі жөніндегі орынбасары
Абдиканиева Б.Е.

«_   »                          20      ж
 
 
 
 
 
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту
                   ПӘН/МОДУЛЬ/  БОЙЫНША ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
 
Мамандық: 09120100 «Емдеу ісі»
Біліктілік: 4S09120101 «Фельдшер»
 
 
Мамандық: 09120100 «Акушер»
Біліктілік: 4S09120101 «Фельдшер»
 
 
Курс:2
Семестр:4
Бақылау түрі:дифференциалды сынақ
Барлық сағат/кредит:72
KZ көлемі-72/3
Аудиторлық -24
Симуляциялық-48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Әзірлеуші ______   Г.Қайнарбаева
 
 
 
 
 
 

 • Кіріспе

Оқу жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2021 жылғы 23 шілдедегі №362 бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы » және Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы №500 «ҚР бастауыш, негізгі орта, жалпы     орта білім берудің үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы » бұйрықтарына       негізделіп жасалды.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 17 мамырдағы № 217 «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, құралдардың және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы негізінде жасалған.

 • Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту пәнінің мақсаты:

«Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту» пәнін оқытудың мақсаты — адамның денсаулығын сақтау және нығайту, аурудың алдын алу, тірішілік ортасы мен өндірістік іс-әрекет ортасын қорғауға және сауықтыруға бағыттылған, ғылыми тұрғыдан негізделген гигиеналық нормативтерді, санитарлық ережелерді, алдын алу жөніндегі шараларды дайындау және оларды іс жүзінде асыру және шешім қабылдауға мүмкiндiк беру.
 
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайту пәнінің міндеттері:          
1) практикалық-бағытталған білімді, ұғымдарды, гигиена ғылымының теориясы мен заңдарын меңгеру;
2) өндірістік зияндылығы және кәсіби ауралар, олардың алдын алу шараларын жүргізу;
3) ауаның, топырақтың, ауыз судың, өндірістегі зиянды заттардың және тағамдардың физико-химиялық қасиетін анықтау үшін сынама алу, оларды зерттеу және сараптама жүргізу;
4) оқуды, кәсіптік дамуды ұзақ мерзімді жоспарлау дағдыларын игерген, кәсіпке және өзінің әлеуметтік міндеттеріне тұрақты, оң көзқарас қалыптасқан;
5) ақпаратты жинау әдістемесін, жиналған ақпаратты талдау және бағалау әдістемесін меңгерген;
6) жұмысында және өзін дамыту барысында кәзipri ақпараттық білім алу технологияларын қолданады;
7) кәсіптік этикалық құндылықтарды дәріптейтінін, әлеуметтәк-мәдени диалогке дайындығын көрсетеді;
8) еңбек қауіпсіздік және өндірістік санитария талаптарын сақтап, жұмыс орнын ұйымдастыра алады;
9) ұжымдағы жұмыс: ұжымда жұмыс істей отырып, ұқыптылықты, жауаптылықты көрсетеді;
10) адамдар мен қоршаған ортаның қауіпсіздік үшін зиянды факторлардың ықпалынан қорғану әдістерін қолданады;
11) қолданылған материалды қайта өңдеу, қолданылған зертхана ыдыстарын, аспаптарды, қорғану құралдарын дезинфекциялау және зарарсыздандыру
12) қызметінің құқықтық негіздерін біледі нормативтік-құқықтық құжаттаманы қолданады;
Жалпы гигиена негіздері мен денсаулықты нығайтупәнінің оқу жұмыс бағдарламасының жалпы сағат көлемі – 72 сағатты құрайды.
Техникалық  және кәсіптік білім беру ұйымдарының жұмыс оқу бағдарламаларын құруда төмендегідей құқықтары бар:

 • оқытудың әртүрлі технологияларын, түрін, ұйымдастыру әдістері мен оқу процесін бақылау түрлерін таңдауға;
 • оқу уақытының жалпы сағат көлемін бөлімдер мен тақырыптарға бөлуге(пәнді оқытуға бөлінген сағат көлемінен);
 • оқу бағдарламасын оқуда оның ретін негіздеп өзгертуге.

Оқу жұмыс бағдарламасында үлгілік оқу бағдарламасында берілген тараулар мен тақырыптар толығымен қамтылды. 2015 жылғы 31 шілдедегі №647 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 21 ақпандағы №ҚР ДСМ-12/2020 бұйрығын басшылыққа ала отырып үлгілік оқу бағдарламасында берілген тараулардағы жалпы гигиена негіздері бойынша тақырыптар алынды, «Емдеу ісі» мамандығы бойынша  денсаулықты нығайту пәні қарастырылмағандықтан, тақырыптар  «Мейіргер ісі» мамндығынан біріктіріліп алынды. Жалпы сағат саны төмендегі тараулар бойынша бөлінді:

 1. Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі – 1 сағат

ІІ. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы– 7 сағат
IIІ.  Судың гигиеналық сипаттамасы –   8 сағат

 1. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы – 8 сағат
 2. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы – 8 сағат

VІ.  Тағақтану гигиенасы – 8 сағат
VІІ.Балалар және жасөспірімдер гигиенасы-  2 сағат
VІІІ. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу —  8 сағат
ІХ. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу – 2 сағат
Х. Салауатты өмір салтын насихаттау – 8 сағат
ХІ. Профилактика, профилактика түрлері – 2 сағат
ХІІ. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары -8 сағат
ХІІІ. Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы – 2 сағат

 • Оқытудың соңғы нәтижелері:

 

Бөлімнің атауы Бөлімнің мазмұны Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері  
1  1 бөлім.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. 1. Гигиена ғылымы туралы жалпы түсінікті және  гигиеналық зерттеу әдістерін білу.
 
Гигиена ғылымы, санитария туралы атайды;
Гигиеналық зерттеу әдістерін түсіндіреді;
 
 
2 2 бөлім.
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. 1. Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызын ұғыну.
2. Атмосфералық ауаны қорғау шаралары.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызын түсіндіреді;
Атмосфералық ауаны қорғау шараларын түсіндіреді:
 
3 3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері. 1.Судың гигиеналық, эпидемиологиялық маңызын түсінеді.
2.Судың сапсына қойылатын талаптарды біледі.
3.Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістерін біледі
Судың гигиеналық, эпидемиологиялық маңызын түсіндіреді;
Судың сапсына қойылатын талаптарды айтады;
3.Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістерін айтады
 
4 4 бөлім.
Топырақтың гигиеналық сипаттамасы
Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау. 1. Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызын түсінеді.
2. Топырақты санитарлық қорғауды біледі.
Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызын атайды;
Топырақты санитарлық қорғауды ұйымдастыру тәртібін біледі.
 
5 5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
Елді мекенді жоспарлау. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы 1. Елді мекенді жоспарлау.
2. Қалаларды функционалды аймақтарға бөлу.
3. Тұрғын үйлерді  және қоғамдық ғимараттарды жылыландыру
4. Тұрғын үйлердің  және қоғамдық ғимараттардың ауа алмасуы және желдетілуі.
5. Табиғи және жасанды жарықтандыру
 Елді мекенді жоспарлауды, қалаларды функционалды аймақтарға бөлуді біледі;
Тұрғын үйлерді  және қоғамдық ғимараттарды жылыландыруды, ауа алмасуын, желдетілуін және жарықтануын бағалай алады.
 
 
6 6 бөлім. Тағақтану гигиенасы Рационалды және теңестірілген тамақтану.  Тағамдық уланулар. 1. Рационалды және теңестірілген тамақтануды түсінеді.
2. Тағамдық заттардың тамақтанудағы маңызын біледі
3. Тағамдық улануды түсінеді
4. Тағамдық уланудың алдын алу шараларын біледі.
Рационалды және теңестірілген тамақтануды атайды;
Нақты мәзірдің тағам рационының энергетикалық құндылығын анықтауды түсіндіреді;
Тағамдық уланудың түрлерін айтады;
Тағамдық уланудың алдын алу шараларын түсіндіреді:
 
7 7 бөлім. Балалар және жасөспірімдер гигиенасы Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі. Балалар мен  жасөспірімдер мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар
 
 
 
 
 
1. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын және физикалық дамуын гигиеналық бағалауды біледі.
2.Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі түсінеді.
3.Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптарды біледі
Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайын және физикалық дамуын гигиеналық бағалауды түсіндіреді;
Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі айтады;
Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптарды түсіндіреді.
 
 
 
8 8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Еңбек физиологиясын және ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін біледі. Кәсіптік уланулардың алдын-алуды түсінеді.
 
Еңбек физиологиясын атайды;
Ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін түсіндіреді. Кәсіптік уланулардың алдын-алуды ұйымдастырады.
 
9 9 бөлім. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. 1. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптарды түсінеді.
2. Аурухана ішілік аурулардың алдын алуды біледі.
ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптарды атайды;
Аурухана ішілік аурулардың алдын алуды түсіндіреді.
 
10 10 бөлім Салауатты өмір салтын насихаттау  Салауатты өмір салтын насихаттау.
 
Салауатты өмір салтын насихаттауды және оның түрлерін біледі. Салауатты өмір салтын насихаттауды және оның түрлерін түсіндіреді.
 
 
11 11 бөлім Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.
 
Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.
 
 
 
1. Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар түсінеді.
2. Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулерді түсіндіреді:
Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторларды атайды;
Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулерді түсіндіреді:
 
 
 
 
12 12  бөлім
Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары
Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары. 1.Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары түсінеді;
2. Мінез құлықтық факторлары бойынша «Денсаулық мектебін» үйымдастыруды түсінеді:
Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары түсінедіреді.
Мінез құлықтық факторлары бойынша «Денсаулық мектебін» үйымдастырады.
 
13 13 бөлім Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы.
 
Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасын біледі.
 
Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасын түсіндіреді  
  Постреквизиттер
Берілген пәнді оқу кезінде алынған білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқу кезінде қолданылады:

 1.  «Микробиология, вирусология».
 2. «Жұқпалы аурулар»
 3. «Денсаулықты нығайту»
 4. Барлық клиникалық пәндер
  Пререквизиттер
Осы пәнді оқу үшін білім алушыларға келесі пәндерді білу қажет:

Пән Бөлімдер  атауы (тақыр)
1 «Валеология» Тағаммен уланулар, жіктелуі. Тағаммен уланудың алдын алу жұ
ыстарын ұйымдастыру.
2 «Медициналық генетика негіздері» Медициналық протозоология

 
1.7. Тақырыптық жоспар:

 • Аудиториялық с абақтың тақырыптық жоспары
Тақырып атауы Мазмұны Сағат саны
  1,2 бөлім.
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы.
   
1
 
 
 
 
Медииналық білім жүйесінде гигиенаның рөлі. Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. Гигиенаның мақсаты мен міндеттері.
Гигиеналық зерттеу әдістері.
Гигиенаның даму тарихы.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызы.
Атмосфералық ауаның гигиеналық маңызы.
Ауа ортасының физикалық факторлары және оның гигиекналық маңызы.
Күн радиациясының адам ағзасына әсері.
Ауаның табиғи химиялық құрамы және оның гигиеналық маңызы.
Атмосфералық ауаны қорғау шаралары.
2
3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы    
2 Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері. Су көзінің жалпы сипаттамасы.
Судың адам ағзасы үшін және оның өмір сүруін қамтамасыз етудегі рөлі
Су сапасының адам денсаулығына әсері.
Су факторымен байланысты аурулардың алдын алу.
2
  4 бөлім. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы    
3 Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау. Топырақтың гигиеналық және эпидемиологиялық маңызы.
Топырақтың қасиеттері мен мехеникалық құрамының гигиеналық маңызы.
Жұқпалы және паразиттік аурулардың таралуындағы топырақтың рөлі.
Топырақтың өздігінен тазарту үрдістері.
Топырақтың санитарлық жағдайының көрсеткіштері.
Топырақты санитарлық қорғау.
Елді мекенді тазартудың гигиеналық негіздері
 2
  5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
   
4 Елді мекенді жоспарлау. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы Урбанизацияның гигиеналық маңызы.
Елді мекенді орналастыруға жер таңдау.
Қалалар мен ауылдық елді мекендерді жоспарлауға қойылатын гигиеналық талаптар. Қалалық шу. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы. Тұрғын үйдің ішкі жоспарлануы. Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жарықтануы.
 2
  6 бөлім. Тамақтану гигиенасы    
5 Рационалды және теңестірілген тамақтану.  Тағамдық улану. Рационалды тамақтану туралы түсінік.
Халықтың әртүрлі топтарына арналған тамақтық заттар мен энергияның физиологиялық қажеттілік нормалары.
Тағамдық азықтардың тағамдық және биологиялық құндылығы.
Тамақтану режимі.
2
  7 бөлім. Балалар және жасөспірімдер гигиенасы    
6 Балалар мен жасөспірімдердің күн тәртібі. Балалар мен  жасөспірімдер мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар
 
Балалардың әр түрлі жас кезеңдеріндегі өсуі мен даму ерекшеліктері.
Балалардың дене дамуын зерттеу және бағалау әдістері.
Күн тәртібі мен оқу-тәрбие үрдісінің гигиеналық негіздері.
Балалар мекемелерін жоспарлауға және жабдықталуына қойылатын гигиеналық талаптар.
Балалар ойыншықтарына, оқулықтарына және киіміне қойылатын гигиеналық талаптар.
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.    
7 Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу. Кәсіптік зияндылықтар және адам денсаулығы.
Өндірістік факторлрының қолайсыз әсерінің алдын алу.
Ағзаның ақыл-ой және физикалық жұмысы кезінде физиологоялық өзгерістерін анықтау.
Өнеркәсіптік уланулар және олардың алдын алу.
 2
 
 
 
 
 
 
 
 
  9 бөлім. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу.    
8 ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухана ішілік аурулардың алдын алу. ЕПМ жобасына, жер учаскасына қойылатын талаптар. Аурухананың құрылымдық бөлімшелері. ЕПМ  микроклиматына қойылатын гигиеналық талаптар. Бөлмелерді жинау және науқастардың гигиенасы. 2
  10 бөлім. Салауатты өмір салтын насихаттау    
9 Салауатты өмір салтын насихаттау. Денсаулықты нығайтудың теориялық негіздері. Біздің елімізде халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Салауатты өмір сүрудің негізгі принципі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын мекемелері.
 2
  11 бөлім. Профилактика, профилактика түрлері, қауіпті факторлар.    
 
 
10
 
Профилактика, профилактика түрлері. Профилактика, профилактика түрлері. Қауіпті факторлар.
Ұлттық скринингтік бағдарлама шеңберінде халықты скринингтік тексерулер.
2
 
 
  12 бөлім. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары    
11 Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары. Тұрғындарды диспансеризациялаудың мақсаты.
Науқастың қауіпті факторларын анықтау.
Профилактикалық кеңес.
Профилактикалық кеңестің міндеті.
Науқастың өмір салтын қалыптастыру үшін этапты жоспар құру.
2
  13 бөлім. Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы    
12 Әлеуметтік маңызды аурулардың профилактикасы. Әлеуметтік маңызы бар аурулардың тізімін анықтайтын нормативті – құқықтық құжаттар;
Пациентте әлеуметтік маңызы бар ауруларды тудыратын қауіп факторлар.
Әлеуметтік маңызы бар ауруларда жеке және жанұялық, популяциялық деңгейдегі профилактикалық шаралар.
 2
 
    24

 
1.7. Тақырыптық жоспар:
1.7. 4. Симуляциялық сабақтың тақырыптық жоспары
 

Тақырып атауы Мазмұны Сағат саны
  2 бөлім.
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы.
   
1
 
Атмосфералық ауаның гигиеналық сипаттамасы. Тұрғын үй микроклиматын бағалау.
Бөлме ауасының температурасын анықтау. Бөлменің ауа ылғалдылығын анықтау.
Ауа қысымын анықтау.
Ауа қозғалысының жылдамдығын анықтау.
6
3 бөлім. Судың гигиеналық сипаттамасы    
2 Судың гигиеналық сипаттамасы. Ауыз судың сапасын жақсарту және залалсыздандыру әдістері.  Ауыз су сынамасын физико- химиялық зерттеуге алу ережесі.
Ауыз судың физикалық қасиеттерін анықтау.
Ауыз су сынамсын бактериологиялық зерттеуге алу ережесі.
Су сынамасын тасымалдау және сақтау ережесі.
6
  4 бөлім. Топырақтың гигиеналық сипаттамасы    
3 Топырақтың гигиеналық сипаттамасы. Топырақты санитарлық қорғау.  Топырақтың санитарлық жағдайын бағалау.
Физико — химиялық зерттеуге топырақ сынамасын алу ережесі.
Топырақтың механикалық құрамын анықтау.
Топырақтың борпылдақтығын анықтау.
Топырақтың борпылдақтығын анықтау.
 6
  5 бөлім.
 Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттар гигиенасы
   
4 Тұрғын үйлерді санитарлық гигиеналық бағалау. Тұрғын үйлерді санитарлық гигиеналық бағалау.
Тұрғын үйлер және қоғамдық ғимараттардың жарықтануын бағалау.
 
6
  6 бөлім. Тамақтану гигиенасы    
5 Ұжымдық тамақтануды бағалау. Дастархан мәзіріне қарап тамақтануға қортынды жасау.
Тамақ тағамдарын «С» витаминизациялау.
Тамақ тағамдарының калориясын анықтау.
Дайын тағамдардың сынамасын зертханалық зерттеуге алу ережесі.
6
  8 бөлім. Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.    
7 Еңбек шарты мен кәсіптік дерттердің және уланулардың алдын-алу.  Шаңның физико – химиялық қасиеті. Шаңмен күресу шаралары.
Ауадан сынама алу әдістері.
Шаңның құрамын таразылық және есептеу әдістерін қолданып анықтау.
6
  10 бөлім. Салауатты өмір салтын насихаттау    
9 Салауатты өмір салтын насихаттау әдістері. Денсаулықты нығайтудың теориялық негіздері. Біздің елімізде халық арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Салауатты өмір сүрудің негізгі принципі
Салауатты өмір салтын қалыптастыру саласындағы қызметті жүзеге асыратын мекемелері.
6
  12 бөлім. Білім беру және емдеу ұйымдарында профилактика бағдарламаларын ұйымдастыру қағидалары    
11 Денсаулық сақтау саласындағы  жеке және топтық кеңес беру бағыттары.
 
Науқастың қауіпті факторларын анықтау.
Науқастардың қауіпті факторларына байланысты профилактикалық жеке кеңестер айындау.
Денсаулық мектебін үйымдастыру және оның жұмысы туралы ережесі
6
    48

 
 

 • Оқыту әдістері (топтық жұмыс, жұптық жұмыс, СТО, дискуссия, презентация және т.б).
 • Білімгерлердің білімін және дағдыларын бағалау әдістері: тестілеу, ауызша сұрау, есептер шығару, реакция теңдеулері бойынша есептеулер және т.б.
 • Материалды-техникалық жабдықтау
 1. Молекулалардың модельдері
 2. Зертханалық жұмыстарды орындауға арналған реактивтер, зертханалық жабдықтар- практикалық жұмыстар
 3. Кестелер, үлестірме материал

1.10.1 Негізгі әдебиетттер

 • Бабов Д.М., Надворный Н.Н. Руководство к практическим занятиям по гигиене с техникой санитарно- гигиенических исследований. –  М: «Медицина» ,1981.
 • Габович Р.Д., Гигиена. – М: «Медицина», 1990.
 • Измеров Н.Ф., Кириллов В.Ф., Трахтман Н.Н., Общая и коммунальная гигиена. – М: «Медицина», 1985.
 • Касперов А.А.,Гигиена труда. – М: «Медицина», 1988.
 • Минх А.А., Общая гигиена. – М: «Медицина», 1984.

Қосымша әдебиеттер

 • Мемлекеттік тілде
 • Б.Т. Торғауытов, М.Ш. Сералиева, «Жалпы гигиена», Шымкент 2009жыл
 • Р.С. Бектұрғанов, М.Ш. Сералиева «Жалпы гигиена пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған нұсқаулық»Шымкент, 2010жыл.

 
Қосымша әдебиет

 • Бурак И.И., Филанов В. П., Гигиена. – Минск: «Вышэйшая школа», 2004.
 • Коршевер Е.Н., Шилов В..Н., Гигиена. – М: «Владос пресс», 2007.
 • Лавров И.Г., Майстрах К.В., Социальная гигиена и организация здравоохранения. – М: «Медицина»,1987.
 • Лаптев А.П., Полиевский С.А., Гигиена. – М: «Физкультура и спорт», 2001.
 • Малыгина В.Ф., Рубина Е.А., Основы физиологии и гигиены питания, гигиена и санитария. – М: «Экономика», 1988.

Петровский К.С., Ванханен В.Д., Гигиена питания. – М: «Медицина», 1982

 1. Эектрондық ресурстар www.bilimland.kz.

1.10.3 Интернет-ресурстар:   https://www.CHEMICTRY.KZ
Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау шкаласы
 

Бағалаудың әріптік жүйесі Сандық эквивалент Ұпайлардыңмазмұнды пайызы Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A 4,00 95-100 Өте жақсы
A- 3,67 90-94
B+ 3,33 85-89 Жақсы
B 3,00 80-84
B- 2,67 75-79
C+ 2,33 70-74
C 2,00 65-69 Қанағаттанарлық
C- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,00 50-54
F 0,00 0-49 Қанағаттанарлықсыз

1) «Өте жақсы» бағаға сәйкес келеді:
– 4,0 сандық эквиваленті және 95-100% пайызы бар А бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын шығармашылық тұрғыдан түсінуді және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді қолдануды, материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырманы орындаудағы nәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жоғары деңгейі. Проблемалық аймақтар мен тәуекел аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алған білімдерін креативті пайдалану;
– 3,67 сандық эквиваленті және 90-94% пайызы бар А- бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын шығармашылық тұрғыдан түсінуді және өз бетінше практикалық қолдануды, құбылыстар мен процестердің мәнін тереңірек түсіну үшін қосымша көздерді қолдануды, материалдың танымдық құрылымын көруді, құрылымның жетіспейтін элементтерін анықтауды, оларды толықтыруды көрсеткен жағдайда қойылады. Проблемалық аймақтар мен тәуекел аймақтарын анықтау. Проблемалық жағдайларды шешу үшін алған білімдерін шығармашылық қолдану. Іс-әрекеттің өзін-өзі бағалауы, жұмыстағы қателіктер мен олардың пайда болу себептерін талдау, оларды өз бетінше түзету және өз дағдыларын жетілдіру бойынша іс-әрекеттерді жоспарлау.
2) «Жақсы» бағаға сәйкес келеді:
– 3,33 сандық эквиваленті және 85-89% пайызы бар B + бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын игеруді және оны практикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Жаңасын құру мақсатында элементтерді дербес біріктіру. Әр түрлі жағдайларда әр түрлі деңгейдегі оқу материалдарымен еркін жұмыс істеу. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жеткілікті деңгейі. Іс-әрекеттерде елеусіз қателіктерге жол беру және оларды оқытушының ұсынысы бойынша түзете білу;
– 3,0 сандық эквиваленті және 80-84% пайызы бар B бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын меңгеруді және еркін жұмыс істеуді және оны стандартты және стандартты емес жағдайларда практикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Қолда бар деректерді оларды әрі қарай қолдану мақсатында салыстырады және саралайды. Тапсырманы орындау кезінде тәуелсіздік пен шығармашылық көзқарастың жеткілікті деңгейі. Іс-әрекеттерде шамалы қателіктерге жол беру және оларды оқытушының басшылығымен түзету мүмкіндігі.
– 2,67 сандық эквиваленті және 70-79% пайызы бар B- бағасы. Бұл баға білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оны практикалық қолдануды, стандартты және стандартты емес жағдайларда алған дағдыларын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топта тапсырманы орындауға белсенді қатысу. Қателіктер мен қателіктер жіберу, оларды педагогтың ұсынысы бойынша түзету;
– сандық эквиваленті 2,33 және пайыздық құрамы 70-74% болатын С+ бағасы. Бұл бағалау білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оны практикалық қолдануды, алған дағдыларын стандартты, кейде стандартты емес жағдайларда көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды орындау кезінде табиғи мотивацияның болуы. Топта тапсырманы орындауға белсенді қатысу. Қателіктер мен елеусіз қателіктер жіберу, оларды оқытушының бақылауымен түзету.
 
3) «Қанағаттанарлық» сәйкес келеді:
– сандық эквиваленті 2,0 және пайыздық құрамы 65-69% болатын          C бағасы. Бұл баға білім алушы бағдарламалық материалды игеруді, оның практикалық қолданылуын, белгіленген үлгілерге сәйкес тапсырманы орындау дағдыларының болуын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды өз бетінше орындауға ұмтылу, мысалдар келтіру, жіктеу, салыстыру және т.б. стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындау қиындықтары. Қателіктер жіберу, оларды педагогтың бақылауымен түзету;
– 1,67 сандық эквиваленті және 60-64% пайызы бар С- бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалын түсінуді, оны типтік жағдайларда механикалық қолдануды көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды одан әрі процесс үшін маңыздылығын терең түсінбестен өз бетінше орындау, нәтижесінде қателіктерге әкелетін іс-әрекеттің толық еместігі мен сәйкессіздігі болады. Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындау қиындықтары. Қателіктер жіберу, оларды педагогтың бақылауымен түзету;
– 1,33 сандық эквиваленті және 55-59% пайызы бар D+ бағасы. Бұл баға білім алушы оқу материалының репродуктивті деңгейде механикалық дамуын көрсеткен жағдайда қойылады. Тапсырмаларды одан әрі процесс үшін маңыздылығын терең түсінбей орындау, соның салдарынан қателіктерге әкелетін әрекеттердің толық еместігі мен сәйкессіздігі. Педагогтың басшылығымен қызметті түзету. Стандартты емес жағдайларда тапсырманы орындаудағы қиындық;
– 1,0 сандық эквиваленті және 50-54% пайызы бар D бағасы. Бұл баға білім алушы оқытушының басшылығымен репродуктивті деңгейде оқу материалын механикалық игеруді көрсеткен жағдайда қойылады. Терминдерді, ұғымдар мен фактілерді қолдану. Оқытушының көмегімен жұмысты немесе тапсырманы орындау алгоритмін қолдану. Стандартты және стандартты емес жағдайларда тапсырмаларды орындау кезінде қиындықтардың пайда болуы.
 
4) «Қанағаттанарлықсыз» бағасына 0 сандық эквиваленті және 0-49% пайыздық құрамы бар F бағасы сәйкес келеді. Бұл баға білім алушы модуль (пән) бағдарламасының жартысынан астамын игермегенін көрсеткен жағдайда қойылады. Педагогтің қосымша және нақтылаушы сұрақтары білім алушының жауабын түзетуге әкелмейді. Бағдарламада көзделген негізгі материалды білуде олқылықтардың болуы, жауаптарда принципті қателіктер жіберілген, ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау нысандарында көзделген жеке тапсырмалар орындалмаған жағдайда.
 
Бағалау өлшемдері
   Студент білімін, іс-машықтығын, коммуникативтік дағдыларын бағалау:

 1. Ағымдағы бақылау. БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ ЖАЗЫЛАДЫ

 
Теориялық бақылау

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5» Жақсы «4» Қанағаттанарлық «3» Қанағаттанарлықсыз «2»
Білімін бағалау
1.Экспресс-бақылау;
2. Ауызша жауап
Студент тақырыпты жетік меңгергендігін, логикалық ойлау дағдысын көрсетсе. Қойылған сұрақтарға толық жауап беріп нақты мысалдармен тұжырым жасай  алса. Студент тақырып бойынша білімін көрсете алды бірақ оқытушының ескертулерінен кейін жөнделген кейбір нақты емес жауаптары болса. Логикалық ойлау дағдысын көрсете алса және нақты мысалдар келтіре отырып тұжырым жасай алса Студент тақырыпты толық меңгермеген және қойылған сұрақтарға жүйелі жауап бермейді. Бірақ келесі материалды игеру үшін жетерлік тақырып бойынша жалпы түсінігі бар екенін көрсетсе. Ұғымдардың анықтамаларын толық айта алмаса немесе терминдерді оқытушының бірнеше жөндеулерінен кейін ғана дұрыс айта алса Студент сабаққа қатысқан. Оқу материалының білмейтіндігін немесе толық түсінбегендігі байқалса, анықтамаларды мүлдем білмесе немесе елеулі қателіктер жіберсе, оқытушының жөндеулерінен кейін де қатесін түзете алмаса
Тестілеу 90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе

 
 
 
Практикалық   сабақ

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5» Жақсы «4» Қанағаттанарлық «3» Қанағаттанарлықсыз «2»
Білімін бағалау
1.Экспресс-бақылау;
2.Тест тапсырмалары;
3. Ауызша жауап
Студент тақырыпты жетік меңгергендігін, логикалық ойлау дағдысын көрсетсе. Қойылған сұрақтарға толық жауап беріп нақты мысалдармен тұжырым жасай  алса. Студент тақырып бойынша білімін көрсете алды бірақ оқытушының ескертулерінен кейін жөнделген кейбір нақты емес жауаптары болса. Логикалық ойлау дағдысын көрсете алса және нақты мысалдар келтіре отырып тұжырым жасай алса Студент тақырыпты толық меңгермеген және қойылған сұрақтарға жүйелі жауап бермейді. Бірақ келесі материалды игеру үшін жетерлік тақырып бойынша жалпы түсінігі бар екенін көрсетсе. Ұғымдардың анықтамаларын толық айта алмаса немесе терминдерді оқытушының бірнеше жөндеулерінен кейін ғана дұрыс айта алса Студент сабаққа қатысқан. Оқу материалының білмейтіндігін немесе толық түсінбегендігі байқалса, анықтамаларды мүлдем білмесе немесе елеулі қателіктер жіберсе, оқытушының жөндеулерінен кейін де қатесін түзете алмаса
Тәжірибелік дағдыларды бағалау
1.манипуляцияларды стандарт бойынша орындау
2. ситуациялық есептерді шешу
Студент стандарт бойынша манипуляцияларды қатесіз ескертусіз орындаса. Реттілігі сақталса. Ситуациялық есептерді шешуде дұрыс клиникалық тұжырым жасаса, берілген ситуацияға нақты анализ жасай алса және оны шешудің дұрыс әрі толық жауабын таба алса Студент стандарт бойынша манипуляцияларды дұрыс орындады, бірақ  оқытушының ескертуінен кейін жөндеген  қателер жіберсе. Ситуациялық есепті шешуде дұрыс анализ жасай алды бірақ елеусіз қателер жіберілсе Студент теориялық білімдерін практикада қолдана алмаса. Жалпы стандарттың орындалу барысын айтып тұрғанымен толық әрі ретімен орындай алмаса. Ситуациялық есепті шешуде толық анализ жасай алмаса, елеулі қателер жіберсе практикалық сабаққа қатысты бірақ стандарт бойынша манипуляцияларды орыдай алмаса, ситуациялық есепті шеше алмаса
Тестілеу 90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе

СӨЖ бағалау критерийлері (өзіндік жұмыс тапсырмаларының формаларының кез-келген түрін алуға болады)
Реферат 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Тақырыбына жән мақсатына реферат мазмұнының сәйкестігі (10б) 9-10б
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына толық сәйкес
7-8б.
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына толық сәйкес
5-6б
Реферат мазмұны тақырыбы мен мақсатына толық сәйкес келмейді
0-4б.
Реферат мазмұны тақырыбына жән мақсатына сәйкес емес
Толықтылығы және логикалылығы
20б
18-20б
Тақырып толық ашылған, материал сауатты тілмен толық жазылған, бағдарламада көрсетілген жүйелілік пен реттілікті сақтай отырып терминдерді қолданған. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.
15-17б
Тақырып толық ашылған, материал бағдарламада көрсетілген көлемде берілген. Реттілігі мен жүйелілігінде аздаған қателер бар. Теориялық ережелерді нақтылайтын иллюстрациялық материалдары сапалы.
10-14б
Тақырып толық ашылмаған, иллюстрациялардың ақпараттық мәлімет жоқ, сапасы төмен
Тақырып ашылмаған, иллюстрациялары тақырыпқа сәйкес емес немесе жоқ
Материалды жалпылау, қорытынды шығара білу дағдысы 20б. 18-20б
Материал жалпыланған, анық және айқын тұжырымдар жасалса
15-17б
Материал жалпыланған, дұрыс тұжырымдар жасалынған
10-14б
Материал толық емес, тұжырымдары нақтыланбаған және қате
0-9б.
Материал жалпыланбаған, қорытынды жоқ
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай білуі 20б. 18-20б Заманауи ақпарат көздерін қолдану жеткілікті, библиографикалық сілтемелері берілген 15-17б.
Негізгі заманауи ақпарат көздері қолданданған
10-14б.
Ақпарат көздерін аз қолданған. Олардың мерзімі де тым ескі
0-9б.
Ақпарат көздері көрсетілмеген
Реферат бойынша қойылған сұрақтарға жауап беру дағдысы 20б. 18-20б
Студент материалды жетік меңгерген, қойылған  барлық сұрақтарға дәлелді және дұрыс жауап берсе
15-17 б.
Студент материалды жетік меңгерген, қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берсе
10-14б
Студент материалды толық меңгермеген, тек жеңіл сұрақтарға жауап берсе
0-9б
Студент материал мазмұнын білмейді, сұрақтарға мүлдем жауап бермесе
Безендіру талаптарына сәйкестігі 10б. 9-10б.
Қойылған талапқа толық сәйкес
7-8б.
Қойылған талапқа толық сәйкес келмейді
5-7б.
Қойылған талапқа сәйкессіздіктері өте көп
0-5
Қойылған талапқа мүлдем сәйкес келмейді

 
Эссе (чек парақтар)
 

Тақырып ашылған, негізгі сәттері көрсетілген 30 балл
Тақырып ашылмаған 0 балл
Материал логикалық түрде құрылған 30 балл
Баяндау логикасы жоқ 0 балл
Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап берген 30 балл
Қойылған сұрақтарға дұрыс жауап бермеген 0 балл
Заманауи әдебиеттер қолданған 30 балл
Әдебиеттер жоқ 0 балл

 
Презентация

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Тақырыпты ашудағы логикалылығы және материалдың толықтығы 20б. 18-20б.
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылған және логикалық бірізділікпен арнайы терминдер мен символдарды қолдана отырып жасалса. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген
15-17б
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе.
Тақырып ашылған, бірақ  аздаған қатесі бар. Слайдтар жүйелі құрастырылған. Бірақ тақырып бойынша нақтыланбаған дәйектер бар. Слайд текстері жинақы түрде, идеясы анық көрсетілген, қысқаша құрылымдық түрде берілген
10-14б.
Презентацияның мазмұны тақырыпқа және оның мақсатына сәйкес келсе. Тақырып толық ашылмаған, жүйелілік жоқ. Берілген көрсеткіштерде қателер бар болса, слайдтар материал тексттіремен толықтырылмаған
0-9б.
Презентация тақрыбы толық ашылмаған
Слайдтардың безендірілуі 20б. 18-20б.
Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, грамматикалық қатесі жоқ болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.
15-17б
Слайдтардың безендіруі талапқа сай. Слайдтардың тақырыбы жазылған, презентацияның жоспары, қолданған әдебиеттер тізімі бар болса. Слайдтар көрнекі безендірілген, аз ғана қатесі (маңызды емес) болса. Слайд мәтіні аудиторияның кез келген нүктесінен анық көрінеді.
10-14б.
Презентацияда елеулі қателер бар
 
0-9б.
Слайтдардың безендіруі талапқа сәйкес келмейді.
Ақпарат көздерімен жұмыс жасай алуы 20б. 18-20б.
Заманауи ақпарат көздерін жеткілікті мөлшерде қолданған
15-17б
Заманауи ақпарат көздерін қолданған
10-14б.
Қолданған ақпарат көзі тым аз және ескірген ақпарат көздерін қолданған
0-9б.
Қолданған ақпарат көздері көрсетілмеген
Презентацияны қорғауы, сұрақтарға жауап беруі 18-20б.
Студент презентация материалын жетік меңгерген. Сауатты, нақты, ғылыми терминдерді қолдана отырып жүйелі баяндайды. Сұрақтарға жауап бергенде өз көзқарасын қорғайды. Айтылған сынға  дәйектер келтіре отырып жауап бере алады.
15-17б
Студент материалды жетік меңгерген. Презентацияның мазмұнын еркін баяндамайды. Қойылған сұрақтардың басым көпшілігіне дұрыс жауап береді.
10-14б.
Студент материалды меңгермеген, презентация мәтінін оқып берді. Қойылған сұрақтардың көбіне қате жауап берді
0-9б.
Студент презентация материалын меңгермеген. Сұрақтарға мүлдем жауап бермейді.
Безендіру талаптарына сәйкестігі 20б. 18-20б.
Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келеді. Титул беті бар
15-17б
Презентацияның безендірілуі талапқа сәйкес келеді
10-14б.
Презентацияның безендірілуі талапқа толық сәйкес келмейді
0-9б.
Презентацияның безендірілуі талапқа мүлдем сәйкес келмейді

Тестілеу

Критерийлер Балл Дәстүрлі баға
90-100% 90-100 Өте жақсы
70-89% 70-89 Жақсы
50-70% 50-70 Қанағаттанарлық
50% 0-49 Қанағаттанарлықыз

 
Ситуациялық есептер
 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Дұрыс шешілген есептер саны 30б 27-30б.
Барлық есептерді шешсе
23-26б
Есептің 70-89% шешілген немесе кейбір есептерді қате жіберсе
15-22б.
Есептердің 50 % астамы дұрыс шешілсе, қателері бар
0-49б.
50% дан кем есептер шешілсе
Берілген ситуциялық жағдайды шешуге берілген талдамасы, теориялық білімін қолдануы 40 б. 36-40б.
Теориялық білімдерін қолдана отырып берілген жағдаятқа дұрыс талдау жасады
30-35б
Жағдаятқа талдауды толық жасамаса, теориялық білімін практикада қолдану дағдысын көрсете алды
20-29б.
Берілген жағдаятты шешуде  талдау жасауға қиналғанымен негізгі түсініктерді біледі
0-19б.
Анализ жасай алмайды, теориялық білімдерін  қолдана алмайды.
Сұрақтарға жауап беруі және қорытынды шығаруы 30б. 27-30б.
Студент қойылған барлық сұрақтарға толық жауап берді, дұрыс қорытынды шығарды
23-26б
Студент сұрақтарға жауап берді, бірақ  оқытушының көмегімен ғана толықтырған жауаптары болды
Студент сұрақтардың 50% на жауап берді, бірақ қателері көп
 
0-49б.
Студент қойылған сұрақтардың 49% төмен жауап берді. Елеулі қателер жіберді.

 
АРАЛЫҚ  БАҚЫЛАУ

 1. ауызша немесе жазбаша жауап – 100б.
 2. Тестілеу – 100б.

Барлығы: (100б.+100б.)/2
 

Бақылау түрі Деңгейлер
Өте жақсы «5»
90-100б.
Жақсы «4»
70-89б.
Қанағаттанарлық «3» 50-69б. Қанағаттанарлықсыз «2» 0-49б.
Білімді бағалау
Ауызша немесе жазбаша жауап
Теориялық материалды түсінуі, логикалық ойлау дағдысы
100 б.
Студенттің қойылған сұраққа берген ауызша немесе жазбаша жауабының мазмұны сәйкес келеді. Барлық теориялық фактілер және негізделген қорытындылар бар, баяндауы жүйелі, бірізді, сапалы. материалды толық түсінген. Студенттің берген жауабы толық емес. Материалды жақсы түсінген. Жалпы сұрақты түсінген, материалды әрі қарай оқуға жеткілікті білім қалыптасқан. Тақырыпты жүйесіз баяндады Оқу материалының басым бөлігін түсінбеген, анықтамалдарында да қателер жіберілген
Практикалық дағдыларды бағалау
Теориялық білімдерін практикада қолдану дағдысы, ситуациялық есептер шешуде талдау жасай білу дағдысы
100б.
Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті. Манипуляцияларды стандарттар  бойынша толық, дұрыс орындады Теориялық білімдерін практика қолданды. Ситуациялық есептерді дұрыс шешті, бірақ елеусіз қателер жіберді. Ситуациялық есептерді шешуде елеусіз қателер жібере отырып дұрыс шешім ұсынды. Стандарттар  манипуляцияларды орындауды бойынша елеусіз қателері болды Теориялық білімдерін пркатикада қолдана алмады. Қателері өте көп. Ситуациялық есептер шешуде дұрыс талдау жасамады. Стандарт бойынша манипуляцияларды елеулі қателер жіберді Теориядағы білімдерін практикада мүлдем қолдана алмады. Ситуациялық есепті шеше алмады.
Тестілеу
100б.
90-100% дұрыс жауап берсе 70-89% дұрыс жауап берсе 50-69% дұрыс жауап берсе 0-49% дұрыс жауап берсе
Коммуникативті құзыреттіліктерді бағалау
100б.
Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген, өзін таныстыру, сендіру дағдыларын және келешек медицина қызметкеріне қажетті байқағыштық секілді негізгі қасиеттерді қалыптастырған Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгерген,арнайы терминдерді түсіндіре алады, байқағыштық дағдысы дамыған бірақ жеткілікті дәрежеде сенімді баяндай алмайды Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын  толық меңгермеген, пікірталасқа қатыспады, байқағыштық дағдысы қалыптаспаған Студент сабақ үстінде басқа студенттермен тиімді қарым-қатынастың коммуникативті дағдыларын меңгермеген

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.